Ambrosia India Bistro - Monterey

Ambrosia India Bistro - Monterey

565 Abrego St , Monterey, CA 93940

(831) 641-0610

EAT24 Free Online Ordering