Kim's Tea House

Kim's Tea House

14420 Bellaire Blvd, Houston, TX 77083

(832) 328-4050

Eat24 Free Online Ordering