Kim's Tea House

Kim's Tea House

11201 Bellaire Blvd A13, Houston, TX 77072

(281) 988-8282

Eat24 Free Online Ordering